ผลของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนร่วมกับคู่มือให้ความรู้เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด

จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, อริศรา รังสีปัญญา, จุฬาลักษณ์ ดอนนาค & จิราภา รบไพรี
วารสารเภสัชกรรมไทย, 10, 1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.