ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ในการควบคุมด้วงหมัดผัก (Phyllotreta sinuate) และหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) ในระบบการผลิตคะน้า

, &
6, 23, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.