ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยเคมี และการใช้ร่วมกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของผักบุ้งจีน (Ipomoea aquatica Forsk.)

, &
6, 23, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.