ผลของถ่านชีวภาพร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุอาหารในถั่วฝักยาวไร้ค้าง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 28, 3, 443-454
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.