คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550

ศึกษาคุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550 ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยใช้แบบบันทึก ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 561 ราย จากมรณบัตร หนังสือรับรองการตาย ข้อมูลการตายจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นำมาเปรียบเทียบกับแฟ้มเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เสียชีวิตระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ทำการวิเคราะห์ข้อมูล หาร้อยละ ฐานนิยม และ หาความสอดคล้องโดยสถิติ Kappa ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 561 ราย เป็นเพศชาย 51.16% เพศหญิง 48.84% อายุเฉลี่ย 65.98 ปี (SD=19.90) คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตาย ด้านความครบถ้วนของจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต พบว่า ข้อมูลการตายที่ได้จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบข้อมูลมากที่สุด (99.82%) รองลงมาได้แก่ แฟ้มเวชระเบียน (97.5%) หนังสือรับรองการตาย (95.72%) และมรณบัตร (95.19%) ด้านความถูกต้องของการบันทึกสาเหตุการตาย พบว่า สาเหตุการตายที่เลือกจากหนังสือรับรองการตายมาบันทึกในมรณบัตรเลือกได้ถูกต้อง 89.13% และสาเหตุการตายในมรณบัตรถูกต้องตรงกับแฟ้มเวชระเบียน 57.04% และพบการใช้คำแสดงรูปแบบการตายบันทึกสาเหตุการตายในมรณบัตร 13.76% สาเหตุการตายในหนังสือรับรองการตายถูกต้องตรงกับแฟ้มเวชระเบียน 50.75% และลักษณะที่ทำให้บันทึกสาเหตุการตายในหนังสือรับรองการตายไม่ถูกต้องคือ บรรทัดล่างสุดไม่ใช่สาเหตุการตาย ด้านความสอดคล้องกันของสาเหตุการตายเมื่อเปรียบเทียบกับแฟ้มเวชระเบียน ตามรหัส ICD-10 3 digits พบว่าในภาพรวม มรณบัตรมีความสอดคล้อง...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.