การส่งสัญญาณของเงินปันผลต่อผลประกอบการในอนาคตของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : บทบาทของมูลค่าตลาดและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์

ทดสอบว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทส่งสัญญาณไปยังผลประกอบการในอนาคตได้หรือไม่ และศึกษาว่าบทบาทของมูลค่าตลาดและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ ส่งผลต่อการส่งสัญญาณของเงินปันผลหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลจาก 210 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2545-2550 ผลการศึกษาพบว่า ในกรณีของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดอยู่ในระดับกลางและระดับสูง และกลุ่มบริษัทที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในระดับกลางและระดับสูงนั้น การจ่ายเงินปันผลไม่ได้ส่งสัญญาณถึงผลประกอบการในอนาคต เนื่องจากกลุ่มบริษัทเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มบริษัทที่นักลงทุนทั่วไปให้ความสนใจ และติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัท ทำให้ผู้บริหารของบริษัทมีช่องทางอื่นๆ ในการส่งข้อมูลข่าวสารของบริษัทไปสู่นักลงทุนนอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผล ในทางตรงกันข้ามการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดระดับต่ำ และกลุ่มบริษัทที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายอยู่ในระดับต่ำ กลับส่งสัญญาณไปยังผลประกอบการในอนาคตได้ในระยะสั้น เนื่องจากว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่ติดตามของนักลงทุนทั่วไป ผู้บริหารบริษัทจึงจำเป็นต้องส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ช่องทางในการส่งสัญญาณเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทในอนาคต จากผลการศึกษาของบริษัททั้ง 3 กลุ่ม ทำให้สามารถสรุปได้ว่า มูลค่าตลาดและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามต่อการส่งสัญญาณของเงินปันผลไปยังผลประกอบการในอนาคต
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.