การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์เพื่อการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับนักวิชาการสาธารณสุข

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์ด้านการสื่อสารเพื่อการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับนักวิชาการสาธารณสุข เป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างคือนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานสื่อสารสุขภาพของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์ด้านการสื่อสารเพื่อป้องกันควบคุมโรคด้วยแบบสอบถาม จำนวน 111 คน 2) พัฒนารูปแบบฯ จากการสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผลการศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบฯ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 31 คน และประเมินผลโดยใช้เวลา 6 สัปดาห์ 4) รับรองรูปแบบฯ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์ด้านการสื่อสารฯ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ 1) องค์ประกอบของรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มบุคคล ที่มีการกำหนดให้ทุกกลุ่มมีพี่เลี้ยงจากหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารสุขภาพที่ดี (Best Practice) เป็นที่ปรึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเครือข่ายออนไลน์ที่ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) องค์ความรู้ที่จำเป็น และการประเมินผล 2) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้เฟซบุ๊ก การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) การประเมินผลงานกลุ่ม การประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการทบทวนหลังทำกิจกรรม (After Action Review) ผลการประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์อยู่ในระดับดี และผลการรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อภาพรวมของรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในการสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงอยู่ในระดับมากสรุป เฟซบุ๊ก เป็นสื่อสังคมบนเครือข่ายออนไลน์อย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในงานสื่อสารสุขภาพเพื่อให้นักสื่อสารสุขภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การสื่อสารเพื่อป้องกันโรคผ่านรูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.