เครื่องมือสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบการดำเนินงานของกระบวนการซอฟต์แวร์

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบการดำเนินงานของกระบวนการซอฟต์แวร์ ให้ใช้ได้กับทั้งองค์กรที่มีการนิยามกระบวนการและต้องการตรวจสอบการดำเนินงานของกระบวนการว่ามีการดำเนินงานตามกระบวนการที่นิยามไว้หรือไม่ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจสอบกระบวนการการพัฒนาเครื่องมือนี้เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของเครื่องมือ โดยเครื่องมือสามารถรองรับการนำเข้าและการสร้างนิยามกระบวนการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการสร้างรายการตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบนำไปใช้ตรวจสอบการดำเนินงานของกระบวนการได้ รวมไปถึงการสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานและประเด็นขัดแย้งที่เกิดขึ้นของกระบวนการ จากนั้นจึงออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เมื่อพัฒนาเสร็จจึงทดสอบการทำงานของเครื่องมือโดยการทดสอบกับกระบวนการซึ่งอ้างอิงจากนิยามกระบวนการที่ใช้งานจริงขององค์กร เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่จากการทดลองใช้เครื่องมือกับกระบวนการซอฟต์แวร์ ผลปรากฏว่าเครื่องมือสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ตรวจสอบได้ โดยนำเสนอรายการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการดำเนินงานของกระบวนการ และแสดงรายชื่อกระบวนการที่ประเด็นขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไขตามจำนวนครั้งที่กำหนด
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.