กามารมณ์ ความรัก และความตาย: ลักษณะเหนือจริงในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ในนวนิยายของฮารุกิ มุราคามิ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กามารมณ์ ความรัก และความตายในนวนิยายของฮารุกิ มุราคามิที่ปรากฏผ่านลักษณะเหนือจริง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่ตัวละครได้รับจากสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าตัวละครล้วนได้รับผลกระทบจากการสังกัดอยู่ในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ทั้งสิ้น โดยลักษณะเหนือจริงชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่มีความเลื่อนไหล ทับซ้อนระหว่างพื้นที่ของปัจเจกกับพื้นที่ในสังคม จนทำให้ตัวละครประสบกับวิกฤตอัตลักษณ์ ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าตัวละครใช้พื้นที่ในความฝันหรือจิตไร้สำนึกในการทำความเข้าใจอัตลักษณ์ และปัญหาของตนเองเพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมทุนนิยมดังเดิม ในด้านกามารมณ์และความรัก ลักษณะเหนือจริงช่วยให้ตัวละครได้ค้นพบความจริงที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยลักษณะสมจริง เนื่องจากสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่มอบคำสัญญาว่าตัวละครจะมีความสุขหากใช้ชีวิตตามกรอบสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ แต่ตัวละครกลับถูกทรยศ ตัวละครจึงต้องประสบกับความแปลกแยกต่อตนเองและสังคม ขณะเดียวกันกามารมณ์และความรักภายใต้ลักษณะเหนือจริงก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยยืนยันการดำรงอยู่ของตัวละคร ทำให้ตัวละครทำความเข้าใจและเรียนรู้ตัวตนของตนเอง ทั้งยังเป็นหนทางแก้ปัญหาที่ไม่อาจทำได้ในโลกแห่งความจริงในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่ในด้านความตาย ลักษณะเหนือจริงทำให้ตัวละครเข้าถึงความสืบเนื่องของอัตลักษณ์ซึ่งอยู่ในโลกอุดมคติเหนือจริง ขณะเดียวกันความตายภายใต้ลักษณะเหนือจริงก็ทำให้ตัวละครที่ประสบกับความตายของผู้ใกล้ชิดหรือประสบกับความตายของอัตลักษณ์นั้นพยายามปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเพื่อการดำรงอยู่ในสังคมทุนนิยมหลังสมัยใหม่
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.