ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ตำแหน่งอักษร จำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลัง ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ

การออบแบบแคปท์ชาข้อความต้องให้ง่ายต่อมนุษย์แต่ยากสำหรับโปรแกรมอัตโนมัติหรือเรียกว่าบอต การวัดความสามารถของแคปท์ชาข้อความคือ การวัดอัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์ อันหมายถึงอัตราที่ผู้ใช้สามารถระบุอักษรที่ปรากฎในแคปท์ชาข้อความได้ถูกต้อง และการวัดอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ อันหมายถึงอัตราที่แคปท์ชาข้อความสามารถป้องกันการโจมตีของโปรแกรมโอซีอาร์ ยังไม่พบงานวิจัยที่ได้วิเคราะห์ผลของ (1) ระยะห่างระหว่างอักษร (2) ตำแหน่งอักษร (3) จำนวนอักษร หรือ (4) คู่สีอักษรและสีพื้นหลังของแคปท์ชาข้อความ ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์ และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความ วิทยานิพนธ์นี้จึงต้องการเติมเต็มความต้องการนี้ งานวิจัยนี้เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระยะห่างระหว่างอักษร และจำนวนอักษร มีผลต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทว่าผลของตำแหน่งอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลังต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์ไม่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่าระยะห่างระหว่างอักษร และตำแหน่งอักษร มีผลต่ออัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทว่าผลของจำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลังต่ออัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความไม่มีนัยสำคัญ ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษานี้เป็นแนวคิดในการพัฒนาแคปท์ชาข้อความ อีกทั้งผู้พัฒนาแคปท์ชาสามารถใช้ข้อค้นพบในงานนี้ เพื่อออกแบบแคปท์ชาข้อความที่ง่ายต่อการใช้งานของมนุษย์ และยากต่อการโจมตีของบอต
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.