การศึกษาปัจจัยและค่าที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณฝุ่น: กรณีศึกษาของกระบวนการล้างลำตัวเลเซอร์เฮดด้วยเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้นำเสนอการลดของเสียในกระบวนการผลิตก๊าซเลเซอร์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อลดปริมาณฝุ่นของกระบวนการล้างลำตัวเลเซอร์เฮดด้วยเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค วิธีการวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลการเกิดของเสียในการผลิตก๊าซเลเซอร์ซึ่งปัญหาที่มากที่สุดคือการเกิดรอยไหม้ที่กระจกสะท้อนและเลนส์ (Burn Optic) ซึ่งเกิดจากฝุ่นที่ตกค้างหลังกระบวนการล้างลำตัวเลเซอร์เฮด (เฮ้าส์ซิ่ง) จากนั้นทำการออกแบบการทดลองโดยใช้วิธีการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แล้วทำการกรองปัจจัยที่คาดว่ามีผลกระทบต่อปริมาณฝุ่นของเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค ปัจจัยที่พิจารณา ได้แก่ กำลังในการสั่น เวลาในการล้าง อุณหภูมิของการล้างและอัตราการไหลเวียนของน้ำ วัดค่าปริมาณฝุ่นโดยใช้ค่า LPC (Liquid particle Counter) เป็นตัวตอบสนอง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นหลังกระบวนการล้าง คือ กำลังในการสั่น เวลาในการล้าง และอุณหภูมิของการล้าง จากนั้นทำการหาผลของปัจจัยที่มีอิทธิพลหลักและอิทธิพลร่วม รวมทั้งระดับที่เหมาะสมที่ทำให้ผลตอบสนองมีค่าต่ำสุดโดยการทดลองแบบฟูลแฟกทอเรียลชนิดสองระดับ ผลการวิจัยพบว่าระดับปัจจัยที่มีผลให้ปริมาณฝุ่นน้อยที่สุดคือกำลังในการสั่น 80% อุณหภูมิของการล้าง 95°C และระยะเวลาในการล้าง 9 นาที โดยสามารถให้ค่าปริมาณฝุ่นลดลง 32.83%
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.