การออกแบบและปรับปรุงระบบขับเคลื่อนรถปั่นพลังงานมนุษย์

บทความนี้นาเสนอการออกแบบ และจาลองการทดสอบ เพื่อปรับปรุงระบบขับเคลื่อนของรถปั่นพลังงานมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวิจัยเริ่มจากการศึกษารูปแบบและข้อจากัดของระบบส่งกาลังแบบเดิมซึ่งได้พบข้อจากัด คือความเร็วรอบของเพลาขับในขณะที่ปั่นยังมีความเร็วรอบที่ต่า ส่งผลให้ความเร็วของรถสามารถทาได้เพียง 10.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ใช้ความเร็วในการปั่นเท่ากับ 60 รอบต่อนาที และเป็นการออกแรงโดยตรงเพื่อใช้ในการปั่นรถให้เคลื่อนที่ การออกแบบระบบการขับเคลื่อนแบบใหม่ ใช้หลักการของชุดเฟืองแพลนเนตตารี่ ซึ่งช่วยให้สามารถลดแรงในการปั่นได้ และยังสามารถเพิ่มความเร็วของเพลาปั่นให้มีความเร็วรอบสูงขึ้นในขณะที่ใช้ความเร็วในการปั่นเท่าเดิมคือ 60 รอบต่อนาที หลังจากที่ได้ออกแบบและจาลองการทางานของระบบขับเคลื่อนแบบใหม่โดยใช้หลักการของชุดเฟืองแพลนเนตตารี่แล้ว ก็พบว่าระบบขับเคลื่อนแบบใหม่นี้สามารถเพิ่มความเร็วของรถได้จาก 10.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปเป็น 37.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ยังใช้ความเร็วรอบในการปั่นเท่าเดิม
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.