การผลิต การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของไซแลนเนสจากยีนของ Pseudomonas boreopolis ไอโซเลท B5

งานวิจัยนี้ศึกษายีนไซแลนเนสจาก Pseudomonas boreopolis isolate B5 ที่แยกมาจากบริเวณแหล่งน้ำพุร้อน โดยนำมาแสดงออกใน Escherichia coli BL21 (DE3) และเหนี่ยวนำให้เกิดการผลิตรีคอมบิแนนท์ไซแลนเนสด้วย IPTG (Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside) จากนั้นทำให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิค GST-tag affinity chromatography ผลการทดสอบสมบัติของเอนไซม์พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานของรีคอมบิแนนท์ไซแลนเนสสกัดหยาบและรีคอมบิแนนท์ไซแลนเนสที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์คือ 50 องศาเซลเซียส พีเอชที่เหมาะสมต่อการทำงานของรีคอมบิแนนท์ไซแลนเนส สกัดหยาบและรีคอมบิแนนท์ไซแลนเนสที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์คือ พีเอช 8 และ 6 ตามลำดับ และรีคอมบิแนนท์ไซแลนเนสสกัดหยาบมีความคงตัวที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ภายหลังจากการบ่มเป็นเวลานาน 5 ชั่วโมง โดยยังคงมีกิจกรรมของเอนไซม์เหลืออยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ผลจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการย่อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 5 ชนิด พบว่ารีคอมบิแนนท์ไซแลนเนสสกัดหยาบมีประสิทธิภาพในการย่อยซังข้าวโพดได้ดีที่สุดโดยให้ค่าปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์เท่ากับ 371.11 ± 4.44 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.