ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (premium brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประยุกต์ตัวแบบทางการเงิน Altman’s EM Score Model แบบ 4 ตัวแปร สําหรับพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินและเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของสถาบันการเงิน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นกิจการ SMEs จํานวน 78 บริษัท ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อในปี 2555 2556 และ 2557ประกอบด้วยกิจการที่สามารถชําระหนี้ได้เป็นปกติและกิจการที่เคยมีประวัติการค้างชําระแต่สถานะบัญชีปัจจุบันเป็นปกติทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลงบการเงินของกิจการในช่วงระหว่างปี 2555 ถึงปี 2558 เป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อประกอบการศึกษา จากผลการศึกษา พบว่า การใช้ตัวแบบทางการเงินดังกล่าว สามารถพยากรณ์กิจการ SMEs ที่คาดว่าจะประสบความล้มเหลวทางการเงิน ไม่สามารถชําระหนี้ได้และเคยมีประวัติการค้าง ชําระรวมทั้งกิจการ SMEs ที่ไม่ประสบความล้มเหลวทางการเงิน ชําระหนี้ได้เป็นปกติ และไม่มีประวัติการค้างชําระ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2558 ด้วยระดับความแม่นยําโดยรวมร้อยละ 67 แสดงให้เห็นว่า ตัวแบบทางการเงินที่นํามาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของกิจการ SMEs ให้ผลแม่นยําในระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การนําตัวแบบทางการเงินไปประยุกต์เพื่อเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้า จึงควรคํานึงถึงปัจจัยหรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามแนวนโยบายของแต่ละสถาบันการเงินกําหนดประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้สินเชื่อมีคุณภาพรวมทั้งเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสถาบันการเงินและผู้กู้
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.