การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยำของตัวแบบทางการเงิน Altman (1983) ตัวแบบ Zmijewski (1984) และตัวแบบที่พัฒนาใหม่จากวิธีการวิเคราะห์ จำแนกประเภท (Discriminant Analysis) ในการพยากรณ์ภาวะความล้มละลายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ระยะ 1-3 ปี ก่อนที่ธุรกิจจะประสบปัญหาภาวะล้มละลาย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2558 ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทที่ประสบความล้มเหลวทางการเงินจำนวน 71 บริษัท และกลุ่มบริษัทที่ไม่ประสบความล้มเหลวทางการเงินจำนวน 532 บริษัท จากผลการศึกษา พบว่าตัวแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยวิธีวิเคราะห์จำแนกประเภท (Discriminant Analysis) ให้ผลการพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุดโดยมีความแม่นยำเฉลี่ยของการพยากรณ์ล่วงหน้า 1-3 ปี เท่ากับ ร้อยละ 77.45 ร้อยละ 75.80 และ ร้อยละ 81.16 ตามลำดับ ซึ่งตัวแบบที่มีความแม่นยำรองลงมาคือ Zmijewski (1984) ให้ผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 1-3 ปี เท่ากับร้อยละ 74.18 ร้อยละ 74.36 และ ร้อยละ 70.75 ตามลำดับ และท้ายสุดคือ Altman (1983) ให้ผลพยากรณ์ล่วงหน้า 1-3 ปี เท่ากับ ร้อยละ 60.04 ร้อยละ 63.52 และ ร้อยละ 59.91 ตามลำดับ อย่างไรก็ด้วยงบการเงินของธุรกิจ SMEs ในไทย...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.