ทัศนคติของผู้หญิงต่อการโฆษณาโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศ (sex appeal)

ปัจจุบันผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีอำนาจซื้อในมืออย่างมาก และมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในระดับครัวเรือน ซึ่งกล่าวได้ว่าบทบาททางเพศของผู้หญิงในสังคมมีมากขึ้น และเกิดเป็นกระแสผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นอิสระในการแสดงออกและเปิดรับสื่อในเรื่องเพศที่มากขึ้น ทำให้หลายธุรกิจนำเอาแรงดึงดูดทางเพศมาใช้โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงสินค้าในกลุ่มผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยค่านิยมของวัฒนธรรมไทยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางลบต่อการโฆษณาโดยใช้ประเด็นที่เกี่ยวกับเพศในการดึงดูดความสนใจผู้หญิง ทำให้เป็นที่น่าสนใจที่จะวิจัยเพื่อให้เข้าใจถึงทัศนคติของผู้หญิงอย่างถ่องแท้ เพื่อพัฒนาแนวทางการโฆษณาโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศได้ตรงกับความคิด ความรู้สึกและความสนใจ ที่ตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้หญิงในยุคปัจจุบัน โดยหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบทางลบต่อสื่อโฆษณาและตัวสินค้ากรอบแนวคิดงานวิจัยฉบับนี้ คือ จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของผู้หญิงต่อการโฆษณาโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศ (Sex Appeal) ที่มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการโฆษณาโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศ ต่อตัวแปรทัศนคติของผู้หญิง ทั้งนี้แรงดึงดูดทางเพศในการโฆษณานั้นถูกนำมาใช้ในมิติต่างๆ 4 มิติ คือ วัตถุที่ใช้ในการนำเสนอ เพศของผู้แสดงแบบ การเปิดเผยร่างกาย รูปแบบการนำเสนอแรงดึงดูดทางเพศ ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านอารมณ์และความรู้สึก องค์ประกอบด้านพฤติกรรม องค์ประกอบด้านความรู้และความเข้าใจ นำมาซึ่งสมมติฐาน คือ 4 มิติของการโฆษณาโดยใช้แรงดึงดูดทางเพศมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้หญิง โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่ม Generation X 3 คน Generation Y 3 คน และ Generation Z 3 คน และมีการตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยนำข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์แบบมีเค้าโครงประกอบสื่อโฆษณาที่มีการใช้แรงดึงดูดทางเพศ มาวิเคราะห์บนฐานของแนวคิดทฤษฎีผลการศึกษาพบว่า มิติแรงดึงดูดทางเพศในการโฆษณาทั้ง 4 มิติมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้หญิง โดยส่งผลต่อทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึก ทางด้านพฤติกรรม และด้านความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันไป โดยมิติแรงดึงดูดทางเพศที่นำเสนอโดยใช้คนสามารถเข้าถึงกลุ่ม Generation X และ Generation Y ได้ค่อนข้างดีแต่มีข้อแตกต่างกันคือ Generation X ให้ความสำคัญกับการรับรู้ทางด้านอารมณ์ทั้งในขณะรับชม การใช้ตัวแบบผู้ชายสามารถดึงดูดสายตาได้มากที่สุด การใช้ตัวแบบผู้หญิงสามารถสร้างความรู้สึกชื่นชอบในสินค้าและตัวโฆษณาและสร้างความต้องการทดลองใช้สินค้าได้แต่ควรควรหลีกเลี่ยงการเปลือยกายและการเสนอเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.