การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีกลุ่มใบสีเขียวด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ

รองเท้านารีเป็นไม้ดอกที่พบได้ตามธรรมชาติในพื้นที่ป่า ในปัจจุบันรองเท้านารีจัดเป็นไม้ดอกที่ได้รับความนิยมในการปลูกและส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยเป็นพืชที่มีสีสันของดอกที่สวยงามและหลากหลาย และมีการปรับปรุงพันธุ์ ทำให้เกิดลูกผสมมากมาย ที่มีลักษณะบานทนและสีดอกที่สวยงามและหลากหลายและเพิ่มมูลค่าของรองเท้านารีด้วย นอกจากนี้รองเท้านารียังเจริญเติบโตและออกดอกช้า โดยออกดอก 1 หรือ 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งลักษณะของใบนั้นมีความคล้ายกันมาก ทำให้การระบุชนิดของรองเท้านารีเป็นไปได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการจำแนกชนิด ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาการจำแนกชนิดและประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีด้วยเครื่องหมายสก๊อต แฮตอาร์เอพีดี และลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณจำเพาะของยีน matK, rbcL, rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA จากผลการวิจัยพบว่าเครื่องหมายสก๊อตและเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดีสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของกล้วยไม้สกุล รองเท้านารีทั้ง 15 ชนิด และให้แถบลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ชัดเจน เมื่อสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ พบว่าแถบดีเอ็นเอที่ได้มีความหลากรูปทั้งหมด 219 และ 248 แถบ ตามลำดับ เมื่อสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ด้วยวิธีจัดกลุ่มแบบ UPGMA สามารถจำแนกกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเป็น 3 กลุ่ม นอกจากนี้การใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณจำเพาะของยีน matK, rpoC1, rbcL และชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH และ psbA สามารถใช้ระบุชนิดของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี 20 ชนิด และแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่ได้ให้ผลสอดคล้องกับแผนภูมิความสัมพันธ์จากเครื่องหมายสก๊อตและแฮตอาร์เอพีดี
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.