การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ: กรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหลังโรงกษาปณ์ประดิพัทธ์

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีศึกษาที่ราชพัสดุแปลงหลังโรงกษาปณ์ประดิพัทธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ข้อจำกัดทางด้านกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ได้รูปแบบโครงการที่มีความเหมาะสม กับศักยภาพที่ดินมากที่สุด และ ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของนักลงทุนพัฒนาที่ดินที่ได้รับสิทธิ์การลงทุนโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีรายได้น้อย ไม่มีโอกาสได้พักอาศัยอยู่ในเขตใจกลางเมือง ที่ใกล้กับที่ทำงาน รูปแบบโครงการ คือ ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย โดยได้สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ และการบริหารอาคารชุดพักอาศัย ระยะเวลา 30 ปี (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้าง) มีเงื่อนไขจำกัดค่าเช่าห้องพักไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน และให้ปรับค่าเช่าได้ร้อยละ 15 ทุกๆ 5 ปี โดยกรมธนารักษ์เก็บธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ในอัตราที่ต่ำ เพื่อสนับสนุนโครงการ ในด้านต้นทุนที่ดิน สำหรับผู้เข้าพักอาศัยมีสิทธิเข้าพักอาศัยชั่วคราว เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี จำกัดรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาโครงการบ้านธนารักษ์ในอดีตที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับโครงการในปัจจุบัน โครงการบ้านธนารักษ์ในช่วงปี 2549 เป็นการลงทุนก่อสร้างและขายอาคารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในราคาต้นทุนก่อสร้าง ส่วนค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายค่าเช่าเอง วิธีการศึกษา คือ ศึกษาความเป็นไปได้ของลักษณะกายภาพของโครงการที่ลงทุน ได้แก่ ลักษณะทั่วไปของที่ตั้งโครงการ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ข้อจำกัดทางกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อจะได้ลักษณะอาคาร จำนวนห้อง หลังจากนั้น นำข้อมูลดังกล่าว ไปศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน เครื่องมือการเงินที่ ใช้ได้แก่ การคาดการกระแสเงินสด ประกอบด้วยต้นทุน ได้แก่ ต้นทุนค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร ค่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าบริหารโครงการ ค่าบำรุง รักษา...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.