ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกใช้เข็มให้สารน้ำชนิดเซฟตี้ของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ รวมทั้งผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีต่อความตั้งใจใช้เข็มให้สารน้ำชนิด Safety เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เข็มให้สารน้ำชนิดเซฟตี้ของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดได้ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ โดยการใช้วิธีสุ่มแบบตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการวิจัยที่ได้จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 259 ชุด พบว่า ปัจจัยด้านประชากรไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เข็มให้สารน้ำชนิดเซฟตี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจใช้เข็มให้สารน้ำชนิดเซฟตี้ของพยาบาลนั้นพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เข็มให้สารน้ำชนิดเซฟตี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากรหรือพนักงานขาย และด้านราคา ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพนั้นไม่มีผลต่อความตั้งใจใช้เข็มให้สารน้ำชนิดเซฟตี้ของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.