บุพปัจจัยของการยอมรับของชุมชนต่อโรงไฟฟ้าขนอม

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของความรับผิดชอบต่อสังคมการจัดสรรผลประโยชน์ อิทธิพลของผู้นำชุมชน ความตระหนักรู้การพัฒนาชุมชน และความเสี่ยงจากโรงไฟฟ้าที่มีผลต่อ การยอมรับโรงไฟฟ้า โดยใช้แนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ และ วิธีการเชิงคุณภาพคือ 1) แนวทางเชิงปริมาณเป็นการเก็บข้อมูลจากคนในชุมชนที่อาศัยรอบโรงไฟฟ้าขนอมจำนวน 405 ราย ด้วยแบบสัมภาษณ์และใช้การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง (structure equation modeling, SEM) เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อการยอมรับโรงไฟฟ้า และ 2) วิธีการเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้นำชุมชน 5 ราย และ จากการประชุมกลุ่ม (focus group) เพื่อเสริมข้อมูลจากการศึกษาเชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการศึกษาพบว่าการยอมรับโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อคนในชุมชนเห็นว่าโรงไฟฟ้าให้ประโยชน์แก่ชุมชนมากกว่าความเสี่ยงที่ได้รับจากโรงไฟฟ้า โดยที่คนในชุมชนเห็นประโยชน์จากโรงไฟฟ้าก็ต่อเมื่อโรงไฟฟ้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ให้ประโยชน์กับคนในชุมชน และ ผู้นำชุมชนได้ชี้นำเป็นประโยชน์ต่อโรงไฟฟ้า นอกจากนั้นแล้วโรงไฟฟ้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคนในชุมชนได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ายังส่งผลให้ผู้นำชุมชนกล่าวถึงโรงไฟฟ้าในทางที่ดีสำหรับความรู้สึกกังวลของคนในชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากการข่าวสารที่พูดคุยภายในชุมชน และ จากผู้นำชุมชนให้ข่าวสาร ส่วนการให้ประโยชน์คนในชุมชนทั้งจากโรงไฟฟ้าและจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าพบว่าไม่ได้ช่วยทำให้ความกังวลของคนในชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากโรงไฟฟ้าลดน้อยลง โดยความกังวลของคนในชุมชนลดลงได้บ้างเมื่อผู้นำชุมชนช่วยชี้แจงสิ่งที่เป็นประโยชน์ของโรงไฟฟ้า
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.