Proefsleuvenonderzoek deelgebied 6 bestemmingsplan Delftlanden te Emmen, gemeente Emmen (DR)

M.J.M. De Wit
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat zich in het grootste deel van het onderzoeksgebied geen relevante archeologische resten bevinden. De oorspronkelijke bodemopbouw is grotendeels niet meer aanwezig, nu het gebied is afgetopt of geëgaliseerd. Alleen in de noordelijke helft van werkput 17 is een podzolprofiel gedocumenteerd. De enige antropogene sporen die in de proefsleuven zijn gevonden, betreffen resten van 19e-eeuwse ontginningssporen (greppels, ploeg- en spitsporen en vergraven lagen). Het veen dat aan de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.