Archeologisch onderzoek Aanleg riolering Vreding Emmen

L. Soetens
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt worden beantwoord: • Zijn er in het onderzoeksgebied archeologische resten aanwezig, en zo ja wat is de aard, omvang (horizontaal en verticaal in zoverre dat binnen de begrenzingen van het onderzoeksgebied kan worden vastgesteld) en de datering (fasering) ervan? In het onderzoeksgebied is een spoor van een gedempte sloot aangetroffen. Het betreft een droge greppel, met in het profiel een tweedeling. In...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.