Verslag over het vooronderzoek aan resten van arthropoden in 80 monsters uit de boorcampagne van de opgraving Almere, A27/Hoge Vaart

J. Schelvis
Het vooronderzoek aan de resten van arthropoden van de opgraving Hoge Vaart A27 is in eerste instantie bedoeld om vast te stellen óf er resten van arthropoden bewaard zijn gebleven en zo ja, of de conserveringstoestand van deze resten afhankelijk is van de plaats en diepte van de monstername, en in tweede instantie om een indruk te krijgen van de te verwachten arthropodenfauna en daaraan gekoppeld de toepassingsmogelijkheden van deze resten op de opgraving Hoge...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.