Bureauonderzoek tracé middenspanningskabel t.b.v. het Zonnepark Emmen; Phileas Foggstraat

P.C. Teekens
Volgens Beleidsnota archeologie 2013-2018 van de gemeente alsmede de bijbehorende / achterliggende Archeologische Beleidskaart1 , ligt het grootste gedeelte van het tracé in een zone met een lage verwachting. Hier is geen archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk. Ter hoogte van nr. 54 is wel een zone met een (middel)hoge verwachting aanwezig dat de waarde – archeologie 2 is toegekend. Dit houdt in dat hier bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 0,3 m archeologisch (voor)onderzoek...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.