Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen. Onderdoorgang Lentesteeg Rheden

P.C. Teekens
Het plangebied valt binnen het paraplu(bestemmings-)plan Archeologie Rheden 2013, waardoor er een dubbelbestemming Archeologie op ligt. Aan de zuidkant van het spoor en de weg geldt een Waarde – Archeologie 3, aan de noordkant een Waarde – Archeologie 2. Waarde – Archeologie 3 is toegekend aan plaatsen met een lage archeologische verwachtingswaarde en waterbodems. Archeologisch onderzoek is bij Waarde – Archeologie 3 vereist bij bouwwerkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2 en een...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.