Hollendewagenweg 14 te Werkhoven

H. Kremer
Archeologische interpretatie veldonderzoek Aan het plangebied was een zeer lage verwachting toegekend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het laat paleolithicum tot en met het mesolithicum als voor nederzettingsresten uit de periode neolithicum tot en met de vroege bronstijd. Eventuele resten uit deze perioden zouden naar verwachting zijn geërodeerd door de stroomgordel van Houten. Tijdens het veldonderzoek zijn aan de basis van alle boringen beddingafzettingen van de stroomgordel van Houten aangetroffen. Dit bevestigt de zeer lage verwachting...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.