Plangebied Haatlanderdijk 29 te Kampen, gemeente Kampen

G. Zielman
In opdracht van de gemeente Kampen heeft RAAP op 26 en 27 september 2016 een waarderend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de aanleg van waterpartijen ter hoogte van een huisterp in de gemeente Kampen. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is vastgesteld dat sprake is van deels intacte ophogingslagen en grondsporen. De grondsporen betreffen vijf greppels ten zuidoosten van de terp. Het vondstmateriaal betreft keramisch materiaal, glas, metaal,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.