Archeologische waarden, en verwachtingen en advies ten behoeve van de N50 Ens- Ramspol. Een bureauonderzoek

J.M. Van Den Berg & R. Schrijvers
In Oostelijk Flevoland, gemeente Noordoostpolder, wordt de verlegging van de N50 tussen Ens en Ramspolbrug voorbereid. Voor het nieuwe wegvak moet in het kader van de planologische procedures een aantal afwegingen worden gemaakt, waarin ook het aspect archeologie zal moeten worden meegewogen. Het gebied heeft een middelhoge tot hoge verwachting op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW-kaart 2.0) van de provincie Flevoland. Aangezien Vestigia in samenwerking met Aquasense op dit moment een Waarden- en...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.