Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek; rotondes Vragenderweg en James Wattstraat te Lichtenvoorde

G.W.J. Spanjaard
Gespecificeerde archeologische verwachting Het plangebied is gelegen op de overgang van een gebied van daluitspoelingswaaiers, met plaatselijk een dek van dekzand, naar een gebied van gordeldekzandwelvingen op daluitspoelingswaaiers. Op basis van het AHN, het verwachte bodemprofiel en het historisch landgebruik wordt verwacht dat binnen het merendeel van het plangebied sprake is geweest van relatief natte bodemcondities. Hier geldt een lage tot middelhoge verwachting voor alle periodes vanaf het Laat-Paleolithicum. Het noordelijke deel van de noordelijke...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.