Plangebied Nieuwe Aamsestraat te Elst Gemeente Overbetuwe Archeologisch vooronderzoek: bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek)

E.H. Boshoven
Tijdens het veldonderzoek zijn in elke boring archeologische indicatoren aangetroffen. Gezien de geringe grootte van de vondsten zijn deze indicatoren niet verzameld. De meeste archeologische indicatoren zijn aangetroffen in de top van de oeverafzettingen, in een laag bruingrijze, zandige tot siltige klei. De laag heeft hier en daar een iets humeus karakter en is grindig. In de gehele laag worden brokjes houtskool, roodleem aangetroffen, hier en daarzijn brokjes (zacht) baksteen aanwezig. Men mag er vanuit...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.