Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van bureau-onderzoek en grondboringen bij Elim en Nieuwlande, gemeente Hoogeveen (Dr.)

H. Buitenhuis
In opdracht van het Waterschap Velt en Vecht wordt de uitvoering van een nieuw waterbeheersingplan bij de plaatsen Elim en Nieuwlande, gemeente Hoogeveen, door Royal Haskoning uit Groningen voorbereid. Dit plan houdt onder andere in het verbreden of vernieuwen van watergangen en het realiseren van een waterbergingsgebied. Conform het Provinciaal Omgevingsplan, POP II en rijksbeleid (Malta) is het plangebied voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden geïnventariseerd op archeologische waarden. De dienst Drents Plateau heeft in een...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.