Plangebied Fietsverbinding Noordelijke Stadsring Utrecht, gemeente Utrecht; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende en deels karterende fase)

S. Warning
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in juli 2011 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende en deels karterende fase) uitgevoerd in verband met de aanleg van een fietsverbinding over de Noordelijke Stadsring in de gemeente Utrecht. Op basis van de beschikbare gegevens gold voor het oostelijke deel van het plangebied een middelhoge tot hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen (archeologische resten) uit de periode Laat Paleolithicum t/m Nieuwe tijd. Indien het dekzand in het westelijke deel van het...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.