Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven Raadhuisstraat 20 te Hengelo

H. Kremer, J.H.F Leuvering & J.S. Krist
De aanleiding voor deze rapportage is de aanleg van één proefsleuf ten behoeve van een nieuw te realiseren winkelpand Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bronckhorst. Bij het bureauonderzoek is geconcludeerd dat resten vanaf het paleolithicum tot de nieuwe tijd binnen het plangebied kunnen worden verwacht. Naast een geringe hoeveelheid nieuwetijds vondstmateriaal heeft het huidige onderzoek twee sporen opgeleverd. Het betreft een erfgreppel uit de late middeleeuwen / nieuwe tijd en een...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.