Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Honigkamp 2 t/m 20 te Arnhem, gemeente Arnhem

E.E.A. Van Der Kuijl
Op grond van de bestudeerde bronnen en de bekende archeologische waarnemingen in de omgeving van het plangebied, wordt geconcludeerd dat het plangebied een hoge trefkans heeft op archeologische vindplaatsen uit de periode Late Middeleeuwen en een middelhoge trefkans op archeologische vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd. Mogelijk zijn daarnaast ook vindplaatsen uit de Vroege Middeleeuwen te verwachten. Er kunnen in het plangebied restanten van ontginningssporen, verkavelingssporen en andere agrarisch-gerelateerde archeologische vindplaatsen verwacht worden. Voor de Late...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.