Archeologisch onderzoek plangebied Panheelderweg te Heel Archeologische begeleiding protocol opgraven plangebied Panheelderweg te Heel, gemeente Maasgouw

J.J.G Geraeds
Tijdens het onderzoek zijn archeologische waarden uit het Mesolithicum, Neolithicum, Bronstijd, Romeinse tijd en Nieuwe tijd aangetroffen. De waarden uit het Mesolithicum, Neolithicum bestaande uit enkele vuursteenartefacten duiden op kortstondige menselijke activiteiten, waarschijnlijk gerelateerd aan jacht/verzamel activiteiten. De waarden uit de Bronstijd, bestaande uit enkele grondsporen met aardewerkresten, duiden op nederzettingsactiviteiten. De waarden uit de Romeinse tijd die bestaan uit een waterput, drie greppels en enkele kuilen zijn eveneens te relateren aan nederzettingsactiviteiten. De aangetroffen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.