Melkstraat 8 te Alphen

J.H.F. Leuvering
Aan het plangebied was een hoge verwachting toegekend voor de periode Romeinse tijd tot en met de vroege middeleeuwen. Resten uit deze periode werden verwacht in de top van en pakket jonge oeverafzettingen van de Maas. Tijdens het veldonderzoek zijn in de aangetroffen oeverafzettingen geen archeologische indicatoren aangetroffen, die wijzen op een vindplaats uit deze periode. Op grond van de resultaten van het veldonderzoek kan de hoge verwachting voor de periode Romeinse tijd tot en...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.