Bureauonderzoek verlegging gasleiding W-535-01-KR-009, HDD Maaldrift, gem. Wassenaar

P.C. Teekens
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat de kans aanwezig is dat binnen het plangebied archeologische resten uit de periode vanaf het laat-neolithicum maar vooral uit de periode bronstijd - nieuwe tijd aanwezig kunnen zijn. Daarnaast blijken de voorgenomen graafwerkzaamheden de eventueel aanwezige archeologische te bedreigen. Geconcludeerd kan worden dat nader archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Praktisch en veiligheid technisch gezien is het dan ook raadzaam om in dit geval geen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.