Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen kabels en leidingen Zoutweg, Ommelanderwijk, gemeente Veendam

R.L. Fens
Het plangebied ligt op een dekzandvlakte met lage dekzandkopjes en dekzandruggen. Het gehele landschap, maar met name de dekzandkopjes zijn gedurende het mesolithicum bewoonde plaatsen geweest. Na het mesolithicum vernatte het gebied en ontstond een hoogveenkussen. Het gebied raakte pas weer bewoonbaar tijdens de grote veenontginningen (de veenkoloniën). In het bureauonderzoek is uitgegaan van een dekzandreliëf waar op de hogere delen tijdens het laat-paleolithicum (mogelijk) en het mesolithicum werd gewoond. In deze perioden werden kampementen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.