Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Ruiter (ong) te Someren

E.A. Schorn
De bodem bestaat voornamelijk uit een opgebrachte bouwvoor met daaronder een verstoord pakket grond op het zand van de C-horizont. Alleen in de boringen 5 en 7 is onder dit pakket een begraven A-horizont op C-horizont aangetroffen. Het gebied is relatief laag gelegen en kent van oorsprong een ondiepe grondwaterstand (grondwatertrap III). Waarschijnlijk is de oorspronkelijke bodem een goor- dan wel beekeerdgrond geweest, waarbij de gooreerdgrond in het iets hoger gelegen noordelijke deel van het...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.