Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van het project Windpark Bommelerwaard A2, gemeente Zaltbommel

W.J. Weerheijm & E. Van Der Klooster
In opdracht van Vereniging Windpark Bommelerwaard A2 heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek verricht in het kader van het project Windpark Bommelerwaard A2, gemeente Zaltbommel. Het project heeft betrekking op de plaatsing van drie windturbines. Voor de locaties van deze windturbines worden drie mogelijke alternatieven onderzocht. Voor de meest noordelijke turbine geldt dat de coördinaten bij alle alternatieven gelijk zijn, het betreft dus in totaal 7 verschillende locaties. Het bredere plangebied waarbinnen de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.