Heeten - Uitbreiding Stevenserf

A.M. Bakker
Het plangebied ligt op een dekzandopduiking afgedekt door oud bouwland, een esdek. Uit eerdere inventarisatie van bekende archeologische gegevens is gebleken dat er in de directe omgeving van het plangebied vondsten uit het Laat-Paleolithicum tot in de Nieuwe tijd aanwezig kunnen zijn. Archeologische waarden kunnen worden aangetroffen in de top van het dekzand. Dit zand is in het plangebied direct onder het maaiveld aanwezig. Op basis van deze resultaten kan worden opgemaakt dat in het...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.