Archeologisch bureau- en verkennend onderzoek

H.M. Paul
Uit het bureauonderzoek bleek dat in het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen uit alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. De kans op het voorkomen van resten wordt over het algemeen middelhoog geacht. Binnen een groot gedeelte van het plangebied (de boringen, 3, 4, 5, 9, 10, 11 en 12) is een halfverhardingslaag aanwezig tot circa 50 cm -mv. Onder deze laag is tot circa 80 cm -mv een geroerde/verstoorde laag aanwezig. Vanaf ongeveer 80 cm...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.