Plangebied Waanweg in Hoedekenskerke, gemeente Borsele; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek met controleboringen

S. Warning
RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in februari 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Plangebied Waanweg in Hoedekenskerke, gemeente Borsele. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie de weg te reconstrueren. Zoals op basis van het bureauonderzoek reeds verwacht werd, bestaat de opbouw van het plangebied uit kreekafzettingen van het Laagpakket van Walcheren of een opeenvolging van kreek- en/of dekafzettingen op Hollandveen op wadafzettingen van het Laagpakket van Wormer. Tijdens het booronderzoek...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.