Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen. NVO's Westerwolde en Veenkoloniën; Traject 6 (Nieuwdiep), gem. Veendam en Stadskanaal

PIETER Teekens
Het uitgevoerde onderzoek betreft een bureauonderzoek gevolgd door een booronderzoek. Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Daarbij worden vragen gesteld als “Waar kunnen we wat verwachten?”. Voor het opstellen van een dergelijke verwachting wordt gebruik gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen, historische kaarten, bodemkundige gegevens en informatie over de landschappelijke situatie. Een gespecificeerde verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.