Vroegmiddeleeuwse bewoning langs de A2 Een nederzetting uit de zevende en achtste eeuw in Leidsche Rijn

M. Nokkert, A.C. Aarts & H.L. Wynia
Ten westen van Utrecht wordt sinds enkele jaren gewerkt aan de realisatie van de VINEX-locatie Leidsche Rijn. Een onderdeel van deze grootschalige stedenbouwkundige plannen is de verplaatsing en verbreding van deel van de Rijksweg A2. In 2000 werd het gehele toekomstige tracé van de snelweg gekarteerd met behulp van boringen. Uit proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 2001 bleek dat zich hier een relatief grote nederzetting bevond uit de overgangsperiode van de Merovingische naar de Karolingische periode. Vanwege...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.