Munnikendijk 46, Westmaas, gemeente Binnenmaas: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen

M Hanemaaijer
In de diepere ondergrond van het plangebied ligt basisveen. Hierop liggen rivier- en mariene afzettingen. In de Bronstijd vormt zich hierop opnieuw veen (het Hollandveen laagpakket). De top van het veen is bewoond in de IJzertijd en de Romeinse tijd. De top van het veen ligt naar verwachting op 150 cm -mv. Het veenpakket is zeker vanaf de Late Middeleeuwen afgedekt door mariene afzettingen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren). De afzetting hiervan is mogelijk...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.