Archeologisch Bureauonderzoek MER Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost

D. Meens & M.S. Spanjer
In opdracht van waterschap Hollandse Delta heeft Arcadis een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de dijkversterkingen Eiland van Dordrecht Oost. Het gaat om 2 dijktraces, zie ook onderzoeksmeldingnummer 34384. Het plangebied bestaat uit twee dijktrajecten, te weten de combinatie van Wantijdijk en Zeedijk, en de Buitendijk. Landschap Het onderzoeksgebied is een rivierkleilandschap, namelijk een Merwededek op klei-op veen landschap. Dit landschap is ontstaan door overstromingen van het veenlandschap door de Merwede. Via inbraken...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.