Der Vrouwen-peerle. Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe, Griseldis de Saechtmoedighe, Florentine de ghetrouwe [1621]

R. Schlusemann
Diplomatische editie van Der Vrovwen-peerle. Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe, Griseldis de Saechtmoedighe, Florentine de ghetrouwe, Alle aensienlijcke in vele deuchden, maer meest in patientie die zy in teghenspoet, overlast, ende beproevinghe ghetoont hebben. Genomen uyt d’oude Historien, ende nieuwelijckx tot profijte der Ionckheydt oversien, by een vergadert ende in veel plaetsen verbetert. T’Antwerpen. By Hendrick Aertssen, inde Cammerstraet, inde Witte Lelie.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.