Gemeente teylingen. Plangebied Johan Speelmanweg 10 te Voorhout

C.C. Kalisvaart & W.A. Bergman
In opdracht van SAB Adviesgroep heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Johan Speelmanweg 10 te Voorhout. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied op (de rand van) een hoge, droge en goed bewerkbare strandwal ligt, waarop menselijke activiteit/bewoning kan hebben plaatsgevonden vanaf het neolithicum. Dit wordt bevestigd door de schaars aanwezige bekende waarnemingen op de strandwal waarop het plangebied zich bevindt. Vanwege de ligging in een voormalig...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.