U14017 Livsförloppsperspektiv på funktionshinder och människors delaktighet i samhället, Sverige

Mattias Sandström, Outi Hyvönen, Nina Brynefall & Maria Wisselgren
Professor Lotta Vikström med forskargrupp har erhållit medel från Europeiska forskningsrådet (ERC) för det tvärvetenskapliga projektet ”Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu (DISLIFE)”. Som en del i detta projekt ska hälsa och dödlighet bland funktionsnedsatta individer analyseras, vilket bland annat ska ske med hjälp av data från databasen POPLINK, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB). POPLINK är en användardatabas som innehåller individdata...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.